Skip to toolbar
Preaload Image

In creating a culture of lifelong scholars, we are in a process of developing engaging content for the little ones in their home language so that they can master the first steps in their mother tongue making it easier to make connections to other languages later in life. We invite ECD teachers and specialist to share and/create fun and yet educational content with us.

Izinhlamvu - isiZulu

Lena indlela engumdlalo efundisa abantwana izinhlamvu zamagama ngokuqhathanisa izinhlamvu. Abantwana bavamiswe ukuculiswa izinhlamvu kepha bengazazi. Manje sebengafunda nezinhlamvu ngendlela emnandi futhi elula. Lapha kunezwi eliqoshiwe ukuhola umntwana ngesikhathi eqhathanisa. Kunemisindo futhi umntwana azokuyizwa lapho eseqede ukuqhathanise kahle noma engaqhathanisanga kahle.

Mathematics

Have your child learn number sequensing by arranging them in an ascending order. This fun activity will teach your child to identify number also to acquire the first skill on which number is greater than the other.

Onkamisa - ISIZULU

Ukufunda onkamisa kungaba mnandi futhi kube lula ngalomdlalwana obheka indlela abantwana abakhona uqhathanisa ngayo onkamisa belekelelwa yimisindo ethize. Wonke amagama alapho kukhethwa khana anezwi eliqoshiwe ukusiza umntwana azi ukuthi ngomuphi unkamisa akuyo okanye ngomuphi unkamisa ekumele awuqhathanise nabanye.